රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ට පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා

ඒ සඳහා, www.dome.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස රැකියා අපේක්ෂකයන්ට ඒ සඳහා ලියාපදිංචි විය හැක.

Leave a Comment